Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne

Pokličite nas
07 49 67 014
Pišite nam
ks.dobova@siol.net


Občina Brežice objavlja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev obrtne cone Dobova. Javna razgrnitev bo potekala od 4.9.2023 do 4.10.2023, javna obravnava pa bo organizirana 20.9.2023.

Občina Brežice je pristopila k izdelavi OPPN, ki se nanašajo na širitev obrtne cone Dobova in vključuje dve enoti. Večji del z oznako DOB-48 se razteza zahodno od obstoječe obrtne cone, manjši del pa vzhodno od obstoječe cone z oznako DOB-03.

Obrtna cona Dobova se ureja na območju dejanske rabe njiv in travnikov. Vključuje tudi območje naravne vrednote potoka Negot. Na obeh območjih se načrtujejo gradbene parcele za gradnjo poslovnih, obrtnih, proizvodnih in nekaterih poslovno storitveni objektov, objektov za promet in skladiščenje, dostopni cesti ter premostitev preko potoka Negot z vso potrebno infrastrukturo.

Z OPPN želi občina zagotoviti nove površine za razvoj obrtne cone, ki bodo zagotavljale nadaljnji gospodarski razvoj z dovolj določnimi in hkrati fleksibilnimi merili, ki bodo ustrezali današnjim potrebam podjetnikov. S predmetnim OPPN se določajo merila in pogoji za gradnjo skladno z nadrejenimi prostorskimi akti, usmeritvami nosilcev urejanja prostora in sodelovanjem javnosti.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 4.9.2023 do vključno 4.10.2023 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter v prostorih KS Dobova. Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN bo objavljeno tudi na spletni strani občine na povezavi http://www.brezice.si/sl/prostor/(spletni portal Prostor), pod zaporedno št. 3. OPPN  ZA ŠIRITEV OBRTNE CONE DOBOVA.

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 20.9.2023 ob 16. uri v sejni sobi Občine Brežice.

Pisne pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigi pripomb v prostorih Občine Brežice (Oddelek za prostor) ali na sedežu KS Dobova, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si, pri čemer navedite: »pripombe in predlogi na OPPN za širitev obrtne cone Dobova«.

Občina bo pripombe in predloge javnosti preučila ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani portala Prostor ter na oglasni deski Oddelka za prostor Občine Brežice.

 
NAZAJ
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti